Dom på överklagande

FÖRVALTNINGSRÄTTEN I MALMÖ
Avdelning 1

DOM

2020-12-14
Meddelad i Malmö
Mål nr 13625-19, Dok.Id 606471
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid
Box 4522
203 20 Malmö
http://www.forvaltningsrattenimalmo.domstol.se
KLAGANDE Per Örnell
MOTPART Helsingborgs kommun
ÖVERKLAGAT BESLUT
Ekonomidirektören i Helsingborgs kommuns beslut den 11 september 2018
SAKEN Laglighetsprövning enligt kommunallagen

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE
Förvaltningsrätten avslår överklagandet.

BAKGRUND
Ekonomidirektören i Helsingborgs kommun undertecknade den 11 september 2018 ett avtal (avtalet) mellan Helsingborgs kommun och konsultfirman Alvarez och Marsal Nordics AB avseende finansiell rådgivning relaterad till avyttring av samtliga aktier i Öresundskraft AB.
Enligt uppgift från Helsingborgs kommun finns ekonomidirektörens beslut att på kommunens vägnar ingå avtalet inte dokumenterat på annat sätt än genom hans underskrift på avtalshandlingen.


YRKANDE OCH INSTÄLLNING
Per Örnell överklagar beslutet att ingå avtalet och anför bl.a. följande.
Avtalet med Alvarez och Marsal Nordics AB innebar att en försäljningsprocess inleddes med målet att samtliga aktier i det av Helsingborgs kommun helägda energibolaget Öresundskraft AB skulle avyttras. Alvarez och Marsal Nordics AB anlitades för att genomföra denna process, från förberedande aktiviteter fram till en avslutad affär. Som tydligt framgår av avtalet samt i skrivelse från kommunstyrelsens ordförande den 13 november 2019 är det fråga om en och samma försäljningsprocess, om än uppdelad i två faser, som inleddes i och med avtalet. Enligt kommunstyrelsens ordförande har denna process initierats och igångsatts av enskilda tjänstemän i kommunen.
Kommunstyrelsens ordförande, tillika ordförande i kommunens holdingbolag HFSAB som äger Öresundskraft AB, säger sig inte haft vetskap om detta förrän en tid efter det att avtalet ingicks. Frågan om försäljning av Öresundskraft AB har inte heller varit föremål för diskussion eller beslut i varken kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige innan avtalet ingicks.
Den 12 februari 2019 tog styrelsen i HFSAB beslut att slutföra försäljningsprocessen gällande Öresundskraft AB.

Enligt 3 kap. 16 § kommunallagen ska vården av kommunala angelägenheter i ett kommunalt bolag överlämnas till bolagets styrelse. Enligt 8 kap. 4 § aktiebolagslagen är det styrelsen och den som den delegerar till som är ansvarig för bolaget och dess skötsel. Endast genom bolagsordningen eller ägardirektiv kan det ansvaret överföras till någon annan. Något beslut att delegera ett mandat om försäljning av bolaget har inte getts innan den 12 februari 2019 och regleras inte heller i bolagsordning eller i ägardirektiv. Beslutet om att inleda en försäljningsprocess skulle ha fattats i moderbolaget
HFSAB:s styrelse och inte av enskilda tjänstemän i kommunen.
Vidare borde beslutet ha föregåtts av information till de politiska partierna samt varit föremål politisk behandling i kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Enligt kommunallagen ska fullmäktige ta ställning innan det fattas ett beslut som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för ett kommunalt bolag. Att sälja Öresundskraft AB är, om det blir av, kommunens största affär någonsin och bolaget representerar ett mycket stort ekonomiskt värde. Att frågan om en försäljning av Öresundskraft AB är av principiell beskaffenhet är snarast en underdrift. Även om man hävdar att det man kallar fas 1 i avtalet endast är av förberedande karaktär borde även ett sådant arbete ha beslutats om och beställts av moderbolagets styrelse och inte av en enskild tjänsteman i kommunen.
Han ifrågasätter också om kommunstyrelsen uppfyllt sin uppsiktsplikt enligt 6 kap. 1 § kommunallagen.
Helsingborgs kommun anser att överklagandet ska avslås och anför bl.a. följande.
Kommunen bestrider att beslutet att underteckna avtalet strider mot 8 kap. 4 § aktiebolagslagen, 3 kap. 16 §, 5 kap. 1 § eller 6 kap. 1 § kommunallagen, detta oavsett om kommunallagen i dess nuvarande eller äldre lydelse avses.

Ekonomidirektörens undertecknade av avtalet utgjorde en inledande åtgärd som innebar att en förberedande fas påbörjades, benämnd ”Phase 1” i avtalet. Undertecknandet var således ett förberedande beslut. För det fall politiken inte ville inleda en försäljningsprocess skulle avtalet upphöra att gälla efter den första fasen. Det överklagade beslutet har varit en åtgärd av förberedande art och det har inte fattats av ett kommunalt bolag varför klagandens påstående att kommunfullmäktige ska få ta ställning innan ett kommunalt
bolag fattar ett beslut av principiell beskaffenhet eller av större vikt saknar relevans i detta sammanhang.
Den 12 februari 2019 beslutade styrelsen i HSFAB att ge tjänstepersoner vid stadsledningsförvaltningen i uppdrag att inleda ett arbete för att sälja aktierna i Helsingborg Energi Holding AB eller Öresundskraft AB, varvid den aktiva försäljningsfasen, benämnd ”Phase 2” i avtalet, påbörjades. I den aktiva försäljningsfasen har det tydligt framgått att försäljning kan ske först efter att kommunfullmäktige tagit ställning i frågan om en försäljning. Kommunen delar klagandens uppfattning att ett beslut om att sälja aktierna i Öresundskraft är ett beslut av större vikt eller principiell beskaffenhet. Detta innebär att innan HSFAB, i egenskap av aktieägare, kan fatta beslut om en
eventuell försäljning av aktierna i Öresundskraft ska kommunfullmäktige i enlighet med 10 kap. 3 § 4 kommunallagen få ta ställning till beslutet. Detta ställningstagande var planerat att äga rum vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 februari 2020.
Den 28 januari 2020 beslutade HSFAB att avbryta försäljningsprocessen.
Det pågår således inte längre något arbete med att sälja aktierna till
Öresundskraft AB. Det innebär att kommunfullmäktige inte heller kommer att ta ställning i frågan som planerat.

Upplysningsvis kan nämnas att frågan om en eventuell försäljning av
Öresundskraft har föregåtts av omfattande politisk behandling. HSFAB har behandlat frågan på 15 styrelsemöten, information har lämnats på kommunstyrelsens kommunalrådsberedning och vid kommunstyrelsens sammanträde. Om rätten skulle anse att det finns grund för att upphäva det överklagade beslutet ska det framhållas framhålla att det under alla förhållanden saknas skäl att upphäva det överklagade beslutet då beslutet har förlorat sin betydelse till följd av senare inträffade förhållanden, jfr 13 kap. 9 § kommunallagen.


SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET
Förvaltningsrätten har att pröva överklagandet i den ordning som anges i 13 kap. kommunallagen. Detta innebär dels att endast det överklagade beslutets laglighet och inte dess lämplighet kan prövas, dels att prövningen endast omfattar om beslutet ska upphävas eller inte. I kapitlets 8 § anges på vilka grunder ett kommunalt beslut kan upphävas. Prövningen av om ett sådant beslut ska upphävas får enligt 7 § samma kapitel grundas endast på de omständigheter som klaganden har hänvisat till innan tiden för överklagande gått ut.
Enligt 13 kap. 8 § kommunallagen ska ett kommunalt beslut upphävas om

  1. det inte har kommit till på lagligt sätt,
  2. beslutet rör något som inte är en angelägenhet för kommunen,
  3. det organ som har fattat beslutet inte har haft rätt att göra det, eller
  4. beslutet annars strider mot lag eller annan författning.

Per Örnell har, såsom det får uppfattas, huvudsakligen gjort gällande att undertecknandet av det aktuella avtalet inneburit att en process att sälja samtliga aktier i Öresundskraft AB inletts och att ett sådant beslut ska fattas av styrelsen i Öresundskraft AB:s moderbolag samt av kommunfullmäktige då det är av principiell beskaffenhet.
I 10 kap. 1 § kommunallagen anges att fullmäktige i kommuner eller regioner får, om det inte i lag eller annan författning anges att angelägenheten ska bedrivas av en kommunal nämnd, besluta att lämna över skötseln av en kommunal angelägenhet till en juridisk person eller en enskild individ. Om skötseln av angelägenheten innefattar myndighetsutövning, får den lämnas över endast om det finns stöd för det i lag. Motsvarande bestämmelse återfanns i 3 kap. 16 § kommunallagen i dess äldre lydelse (SFS 1991:900).
Enligt 5 kap. 1 § kommunallagen beslutar fullmäktige i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen.
Av 10 kap. 3 § 4 kommunallagen framgår bl.a. att om en kommun eller en
region med stöd av 1 § lämnar över skötseln av en kommunal angelägenhet till ett helägt kommunalt bolag, ska fullmäktige se till att det anges i bolagsordningen att fullmäktige får ta ställning till sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt innan de fattas.
Av 8 kap. 4 § första stycket aktiebolagslagen framgår att styrelsen svarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter.
I avtalet anges bl.a. att det avser finansiell rådgivning relaterad till avyttring av samtliga aktier i Öresundskraft AB och att processen är indelad i två faser där fas 1 avser inledande förberedelse av försäljningsprocessen och försäljningsdokumentationen.
Vidare anges att fas 1 upphör när Helsingborgs kommun har beslutat att antingen gå vidare med eller avbryta försäljningsprocessen
efter valet 2018 och efter bekräftande diskussioner med relevanta
politiska partier. Fas 2 börjar med Helsingborgs kommuns beslut att gå vidare med försäljningsprocessen.
Enligt förvaltningsrättens mening kan ingåendet av avtalet, mot bakgrund av vad som framgått ovan om dess innehåll, inte anses innefatta något beslut med innebörden att de aktuella aktierna ska avyttras. Förvaltningsrätten anser därmed att det inte rör sig om ett sådant beslut som fullmäktige enligt kommunallagen ska ta ställning till. Det är inte heller genom vad Per Örnell i övrigt anfört visat att beslutet är olagligt. Överklagandet ska följaktligen avslås.

%d bloggare gillar detta: