Överklagande 2 till Förvaltningsrätten

Till Förvaltningsrätten i Malmö 
Box 4522, 20320 Malmö
Kopia till: Helsingborgs Stad,
Helsingborg kontaktcenter 25189 Helsingborg 
Råå 2019-11-18 

Begäran om lagprövning av beslut tagna i Helsingborgs kommun 

Det beslut som jag i första hand vill ska lagprövas är det avtal mellan kommunen och konsultfirman Alvarez & Marsal Nordics AB ( A & M )som från kommunens sida undertecknades av ekonomidirektören Ulf Krabisch den 11september 2018. I KL 3:16 sägs att vården av de kommunala angelägenheterna i ett kommunalt bolag överlämnas till bolagets styrelse. Så har inte varit fallet här. Även KL 5:1 kan vara tillämpligt lagrum. 
Jag vill också att domstolen prövar om det föreligger ett brott mot KL 3:16 som stipulerar att Kommunfullmäktige ska ta ställning innan beslut fattas som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för ett kommunalt bolag. Se även ägardirektiv och dokument för bolagsstyrning, Helsingborgs kommun. 
Likaså ifrågasätter jag om Kommunstyrelsen uppfyllt sin uppsiktsplikt, som stipuleras i KL 6:1 
Bakgrund och resonemang bakom denna begäran: 
Avtalet med A&M innebär att en process inleds med målet att samtliga aktier i det av Helsingborg kommuns helägda energibolaget Öresundskraft AB ska avyttras. 
A&M är anlitade för att genomföra denna process, från förberedande aktiviteter fram till en avslutad affär. Som tydligt framgår i bifogade avtal samt i den bifogade skrivelsen från kommunstyrelsens ordförande, är det fråga om en och samma försäljningsprocess, om än uppdelad i två faser, som inleddes i och med det avtal mellan parterna som undertecknades den 11 september 2018. 
Enligt kommunstyrelsens ordförande har denna process initierats och igångsatts av enskilda tjänstemän i kommunen. Kommunstyrelsens ordförande, som tillika är ordförande i kommunens holdingbolag HSFAB ( som äger Öresundskraft AB) säger sig inte ha haft vetskap om detta förrän en tid efter det att avtalet med A&M tecknades. 
Inte heller har frågan om en försäljning av Öresundskraft varit föremål för diskussion eller beslut, varken i Kommunstyrelse eller Kommunfullmäktige, innan avtalet med A&M tecknades. 
Jag hävdar att beslut om att inleda en försäljningsprocess skulle ha fattats i moderbolaget HSFABs styrelse och inte av enskilda tjänstemän i kommunen, enligt KL 3:16 och ABL 8:4. 
Vidare borde beslutet föregåtts av information till de politiska partierna, samt varit föremål för en politisk behandling i Kommunstyrelse och Kommunfullmäktige. Att sälja Öresundskraft är, om det blir av, kommunens största affär någonsin och bolaget representerar ett mycket stort ekonomiskt värde. Att frågan om en försäljning är av ”principiell beskaffenhet” är snarast en underdrift. 
Den 12 februari 2019 togs beslut av styrelsen i HSFAB att slutföra försäljningsprocessen av Öresundskraft, ett halvår efter det att avtalet med A&M om att inleda processen tecknades. 

Per Örnell 19500112-1978 
Varvsgatan 9, 25270 Råå 
Tel: 042-260319, 0707-600751 
per.ornell@telia.com 

Bilagor: 
1. Avtal mellan A&M och Helsingborgs kommun 2018-09-11
2. Ordförandemissiv Kommunstyrelsen Helsingborg 2019-11-13

%d bloggare gillar detta: