Överklagande till Förvaltningsrätten

Till Helsingborgs Stad
Helsingborg kontaktcenter
25189  Helsingborg

Kopia till: Förvaltningsrätten i Malmö
Box 4522,  20320 Malmö

Råå 2019-11-05

Överklagande av beslut i Helsingborgs kommun
De beslut som överklagas är:
Beslut i Helsingborgs Kommunfullmäktige 2019-10-22 angående fastställande av dag för kommunal folkomröstning.
Beslut ikommunens valnämnd 2019-10-24  angående startdagför förtidsröstning inför folkomröstningen.
 Beslut i kommunens valnämnd 2019-10-24 angående antalet tillgängliga lokaler för förtidsröstning och antal tillgängliga lokaler på valdagen.

Mina yrkanden är att valdagen för folkomröstningen senareläggs, från 2020-01-12 till 2020-02-09. Vidare att startdag för förtidsröstning tidigareläggs, om dagen för omröstning inte ändras,från 2020-01-02 till 2019-12-22. Om dagen för omröstning ändras till 2020-02-09 så bör då förtidsröstning påbörjas 2020-01-20. Slutligen yrkar jag på att antalet tillgängliga vallokaler för förtidsröstning ökas till 24,dvs. samma antal som vid senaste valet till Europaparlamentet, och att antalet tillgängliga vallokaler på valdagen också blir samma som vid senaste valet till Europaparlamentet
Vidare yrkar jag på inhibition av ovan redan fattade beslut till dess att Kammarrätten meddelat sitt utslag.

Bakgrund och resonemang bakom yrkandena:
I februari i år fattade styrelsen i Helsingborgs Stads moderbolag, HSFAB, beslut om att inleda en process med syfte att sälja sina aktier i det helägda dotterbolaget ÖresundskraftAB, givet vissa villkor.Den politiska oppositionen protesterade och samtidigt startades ett Folkinitiativ med målet att få till en lokal folkomröstning i frågan. Efter bara ett par månader kunde tillräckligt många namnunderskrifter överlämnas till kommunfullmäktiges ordförande.Och den 22 oktober togs beslut i Kommunfullmäktige att en lokal folkomröstning i frågan ska genomföras. Valdag bestämdes till den 12 januari 2020.
Till bakgrunden hör också att det ännu inte offentliggjorts någon affär om försäljning av Öresundskraft, varken potentiell köpare, köpesumman, eller övriga villkor är till dags dato kända. Affären väntas nu inte bli offentliggjord förrän i månadsskiftet november-december, möjligen ännu senare.
Vidare har man sagt att köpesumman ska placeras i en stiftelse. Man har inte visat på hur denna ska styras, eller vilka regler den ska omfattas av. Detta är ju en viktig parameter inför det ställningstagande väljarna har att göra.
Vi utgår från att lagstiftarens grundläggande intentioner bakom vallagen och lagen om kommunala folkomröstningar är:Att alla röstberättigade medborgare tillförsäkras en god möjlighet att faktiskt kunna lägga sin röst.
Att frågan som är uppe för folkomröstning hunnit genomlysas tillräckligt innan valdagen och även hunnit bli föremål för en normal demokratisk process innan dess, som t.ex. offentliga debatter, granskning i media och utfrågningar.
Jag anser att Helsingborgs kommun genom de beslut jag besvärar mig över härsvikit sitt ansvar att skapa en rimlig och anständig demokratisk process inför folkomröstningen.
Att lägga valdagen så tidigt som 12 januari nästa år, ser jag som ett försök från kommunledningen att få ett så lågt valdeltagande som möjligt, och därigenom ge resultatet av omröstningen en lägre legitimitet. Någon tid för en egentlig valrörelse kommer inte hinnas med innan Jul-och Nyårshelgerna,då folk är upptagna av annat. Dessutom är väldigt många bortresta dessa helger, vilket försvårar eller till och med förhindrar dem att rösta. Tiden för förtidsröstning blir t.ex. begränsad till endast 6 vardagar genom valnämnden beslut, vilket innebär att den som är bortrest mellan den 2 och 12 januari inte alls får möjlighet att rösta. Detta kan knappast vara lagstiftarens mening. Vidare innebär den stora begränsningen av vallokaler att människor i småbyarna och på landsbygden runt Helsingborg får långt till närmaste vallokal. Detta gör att många där troligen kommer att avstå från att rösta.
Vidare har vi det faktum att ingen affär kring försäljningen av Öresundskraft kommer att presenteras förrän kanske en bra bit in i december. Det blir ju alldeles för kort om tid att dels analysera affären, vilket säkert är ganska komplicerad materia, och dels hinna informera medborgarna om vad affären kommer att innebära för staden och för dem. Sedan ska man hinna hålla offentliga debatter och ge rimlig tid för media att granska affären också.
De enskilda beslut som tagits av kommunen i frågan, den 22 och24 oktober kanske inte direkt bryter mot någon lag eller bestämmelse. Men jag hävdar bestämt att sammantaget medför dessa beslut att en normal demokratisk process förhindras inför folkomröstningen och att dessa beslut haft som direkt syfte att underminera denna process.

Därför mina yrkanden som beskrivits ovan.
Råå 2019-11-05
Per Örnell
Varvsgatan 9,  25270  Råå
042-260319, 0707-600751
per.ornell@telia.com

%d bloggare gillar detta: