Varför behålla Öresundskraft?

Det finns många anledningar till att behålla
Öresundskraft i kommunens ägo.

Samhällsstruktur

Öresundskraft och den energi som bolaget producerar och distribuerar till alla kommunens innevånare och företag är en viktig del i vår infrastruktur.
Vi anser inte att viktiga samhällsfunktioner där det råder monopol och där medborgarna inte har någon valmöjlighet är ett lämpligt område att sälja ut.
Det finns grundläggande funktioner i vårt samhälle som inte får bli föremål för spekulation eller vinstintresse utan det är i första hand samhällets och dess medborgares intressen som ska komma i första rummet.

Gå till toppen av sidan

Demokrati

Demokratin är grunden i vårt samhälle. Men demokratin förutsätter att medborgarna får tillgång till viktig information och att informationen inte hemlighålls för innevånarna i vårt samhälle.
I fallet med planerna på en eventuell försäljning av Öresundskraft är detta tyvärr ett exempel på hur man försökt att kringgå vår demokrati.
Trots att planerna på en försäljning och arbetet med att ta fram ett beslutsunderlag för detta påbörjades långt innan valet hösten 2018 fick medborgarna inte veta någonting om detta innan man gick till valurnorna.
Detta är ett flagrant brott mot grundtankarna i vår demokrati. Om en försäljning av Öresundskraft skulle ske blir detta den absolut största affären i Helsingborgs kommun genom tiderna.
Att inför ett val hemlighålla detta för väljarna är skrämmande.
Det var endast tack vare undersökande journalister som planerna kom till allmänhetens kännedom våren 2019.
Det finns personer som i sig är positiva till en försäljning men som blivit så upprörda över det demokratiska underskottet i hanteringen att man sagt att: ”Blir det en folkomröstning ska jag rösta nej till en försäljning bara för att visa politikerna att så här får en så stor och viktig fråga inte hanteras”.

Gå till toppen av sidan

Ekonomi

Att sälja Öresundskraft eller inte är inte främst en fråga om ekonomi. Det handlar om så mycket annat. Allt kan inte alltid värdesättas i pengar. Men med det sagt så finns det också ekonomiska saker att väga in i det hela. Om, och vi säger om, det skulle vara en lönsam affär för kommunens kassa på kort sikt är risken stor att det kommunen tjänar på en försäljning får innevånarna och företagen betala med råge till den nya ägaren som naturligtvis vill ha så stor avkastning på sitt insatta kapital som möjligt. Skulle det också bli så att priserna på både de fasta och rörliga avgifterna för energi ökar riskerar kommunen att få högre kostnader än idag vilket innebär att vad den ena handen får tar den andra handen tillbaka.
Vi ska också tänka på att under de senaste 10 åren har Öresundskraft betalat in 1 miljard 143 miljoner till kommunens kassa. Detta har i sin tur inneburit att vi har kunnat hålla skatterna nere för innevånarna.
Dessutom är Öresundskraft djupt involverade och engagerade i många projekt för social hållbarhet både inom och utanför vår kommun. Bland annat Miljöverkstaden, Rögle BK, HIF, Eskilsminne IF med flera. Du kan läsa mer om detta här.
Vid en försäljning riskerar dessa satsningar att utebli.

Gå till toppen av sidan

Miljö

Energiproduktion är ofta förknippat med stora utsläpp och stor miljöpåverkan. Öresundskraft är i detta hänseende inget undantag. Miljöproblemen är utan tvekan det största problemet som mänskligheten står inför i nuläget. Det är otroligt viktigt att vi så snabbt som möjligt kommer tillrätta med den globala klimatuppvärmningen.
Därför är det av högsta dignitet att miljön inte får stå tillbaka för kortsiktiga ekonomiska intressen. För att få störst möjlighet att påverka hur Öresundskraft ska minska sina utsläpp är det därför viktigt att vi äger Öresundskraft. Då kan vi  fatta kraftfulla beslut om åtgärder för att minska miljöpåverkan även om det inte alltid är ekonomiskt fördelaktigt men som bidrar till en bättre miljö.
Vår miljö har kraftigt drabbats av den anledningen att det har varit billigare att smutsa ner än att tänka på miljön. Detta kommer vi nu att vara tvungna att betala för. Gamla synder kommer ofta tillbaka.
Därför är det viktigt att privata vinstintressen inte avgör vilka miljösatsningar som ska göras eller inte.

Gå till toppen av sidan

Infrastruktur o. Utveckling

Att kommunen äger sitt eget energibolag innebär att man också kan använda bolaget för att främja utvecklingen av klimatsmart användning av energi i den egna kommunen.
Vi kan använda Öresundskraft på ett helt annat sätt än om bolaget ägs av privata intressen och helt utanför kommunens kontroll.

Färska exempel kan nämnas:
– Tillsammans med staden och byggföretag utvecklas en unik klimatsmart stadsdel på H+.
– Tillsammans med Helsingborgshem utvecklas energilösningar för lägre och miljösmartare energianvändning.
– Tillsammans med läkemedelsföretaget McNeil Helsingborg utvecklat den första koldioxidfria tillverkningsenheten i den världsomspännande Johnson & Johnson-koncernen som totalt omfattar 120 enheter.
– Tillsammans med regionen utveckla Sveriges första energismarta sjukhus.
– Tillsammans med Forsea har Öresundskraft möjliggjort en världsunik trafiklösning med batteridrivna färjor.
– Tillsammans med Kemira återvinns spillvärme som bidrar till att fjärrvärmen till 99,7% är fossilfri.
– Tillsammans med NSR har Öresundskraft bidragit till smart återvinning av avfall som är ett viktigt steg till ett cirkulärt samhälle.
– Tillsammans med NSR och externt företag görs just nu försök med sensorteknik på boendes sopkärl med syfte att minimera transporter och hämtning av halvfyllda sopkärl.
– Teststation i Stattena att pröva helt ny smart teknik. Målet att förhindra strömavbrott och tidigt se svagheter i elkablar. Tekniken är ny och Öresundskraft än så länge ensam i Sverige att använda den.

Med en privat ägare hade med största sannolikhet vare sig ovan nämnda eller tidigare energilösningar förverkligats.
En framtida hållbar utveckling med omställning till ett klimatsmart Helsingborg som tar tillvara kommunens innevånare intresse på bästa sätt kräver ett starkt Öresundskraft med ett likaledes starkt kommunalt ägande – inte en privat aktör vars främsta målsättning alltid kommer att vara att ta tillgodose den privata ägarens intresse i första hand.
En försäljning vore fullständigt förödande för den framtida utvecklingen som på ett negativt skulle drabba kommuninnevånarna.

Gå till toppen av sidan

Säkerhet

Ökat behov av säkerhet och samarbete
Säkerhetspolisen och MSB varnar för intrång i våra datanät och störningar av eldistributionen. Man hittar ständigt dålig skyddade system och tecken på att intrång har skett och flaggar för att vi måste öka skyddet av våra viktiga system. TV-serien Nedsläckt land visade tydligt på hur resultatet av störningar kan bli.
För Helsingborgarnas skull så behöver vi utnyttja våra bolag för att gå i bräschen för använda nya metoder för att värna och säkra vår kommunikation, miljö och energitillförsel, att effektivisera våra
rutiner med smart och säker teknik.
Att i detta läge sälja ut vår viktigaste infrastrukturleverantör till ett bolag som har som mål att förvalta och förmera aktieägarnas pengar, inte att uppfylla våra behov, är inte speciellt klokt.
Det är lika självklart att denna infrastruktur ska ligga under vår gemensamma kontroll som att vägar, vatten och avlopp gör det. I tider med ökade hot av cyberattacker från främmande makter eller hackers är det viktigt att kostnaden för säkerhet i vår energi- och internetdistribution inte ställs mot krav på vinster. Säkerhet är viktigare än vinst!
Bolaget betyder så mycket för en hållbar utveckling av stadens och helsingborgarnas miljö, energitillgång och kommunikation. Att en fond som skall spekulera med förvaltningen av vårt kapital skulle vara bättre för oss, än att vi själva skall kunna styra och prioritera över hur stadens infrastukturbolag skall arbeta, kan inte vara möjligt.
Alltså, för att kunna möta framtidens utmaningar och hot på bästa sätt så skall vi utveckla Öresundskraft och bygga vidare på framgångsfaktorerna med samarbete mellan våra bolag och med
dess syskonbolag runt om i landet.

Gå till toppen av sidan

Framtidsperspektiv

Framtiden bestämmer du. Öresundskrafts framtid bestäms i det kommande valet om Öresundskraft ska säljas till en privat ägare eller om det även fortsättningsvis ska ägas av oss medborgare tillsammans genom Helsingborgs kommun.
Gå och rösta i det kommande valet.
Öresundskraft hade 2018 en dragning för HSFAB (kommunens moderbolag för de egna bolagen). Vid den dragningen visade Öresundskrafts styrelse och ledning sin affärsplan för de närmaste åren. Man visade då att man räknade med en viss nedgång i företagets intjänandeförmåga under ett antal år men menade att man med de planerade åtgärderna skulle komma upp i vinster på samma nivåer som kommunen hade vant sig vid. Åtgärderna gällde bland annat samarbete och utveckling tillsammans med andra kommunala energibolag. Det gällde förnyelsebara energikällor, distribution av el till laddningsstationer för elbilar, Internet Of Things, solvärme till hus med mera. Koncernstyrelsens (HSFABs) medlemmar från samtliga partier meddelade att de var nöjda och belåtna med de planer som Öresundskrafts ledning presenterade. Öresundskraft har alla förutsättningar att på ett för Helsingborg och helsingborgarnas räkning förtjänstfullt sätt fortsätta leverera de tjänster som vi har skapat företaget för att göra.

Gå till toppen av sidan

Historia

Här kan du läsa hela historien om hur och varför Öresundskraft
startades och hur det har utvecklats till det energibolag det är idag.
Öresundskraft ägs av Helsingborg kommun och då indirekt av alla medborgare i Helsingborgs kommun.
Så vill vi också att det ska förbli.
Öresundskrafts historik

Gå till toppen av sidan

%d bloggare gillar detta: